Slogan
Passie leidt tot specialisatie. En specialisatie is de sleutel tot succes!
Recente vacatures
inNijmegen
inGeldermalsen
inUtrecht
inDeventer
inAmersfoort

LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 Onder opdrachtgever dient te worden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Autotarget de overeenkomst wordt aangegaan.Onder opdracht dient te worden verstaan: de opdrachtovereenkomst waarin een opdrachtgever met Autotarget overeenkomt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werving-selectie en/of executive searchwerkzaamheden te vervullen. Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en/of overeenkomst tussen Autotarget en opdrachtgever, tenzij hiervan nadrukkelijk en schriftelijk afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en/of inschrijfdocumenten met Autotarget voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
ARTIKEL 2 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving-, selectie-, en/of executive searchwerkzaamheden, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-en geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits deze ten principale voldoet aan de opdracht.
ARTIKEL 3 Autotarget dient de grootste zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van zijn werving-, selectie-, en/of executive searchwerkzaamheden en zich te onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van deze werkzaamheden.
ARTIKEL 4 Autotarget verstrekt voor het starten aan een opdracht duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen, t.w. navolgende documenten werving & selectie Autotarget, tariefstelling werving & selectie, en functieomschrijving.
ARTIKEL 5 Indien en voor zover goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Autotarget het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Autotarget aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Autotarget worden verstrekt Autotarget is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van deze verstrekte informatie, doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte (on)juiste en/of (on)volledige informatie.
ARTIKEL 6 Door de aanvaarding van een opdracht om in de ruimste zin te adviseren over de invulling van een vacature, neemt Autotarget een inspanningsverplichting op zich.
ARTIKEL 7 Over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, kunnen slechts afspraken worden gemaakt die een indicatief karakter hebben. Autotarget verstrekt geen garanties te dezer zake. De opdracht is dan ook voor onbepaalde tijd, totdat invulling van de vacature plaatsheeft danwel niet meer zinvol is.
ARTIKEL 8 Autotarget aanvaardt opdrachten op no cure-no pay basis, echter stelt zij nadrukkelijk ongeacht het resultaat van de opdracht aanspraak te maken op betaling van additionele kosten zoals mondeling en/of schriftelijk overeengekomen.
ARTIKEL 9 Autotarget en opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de opdracht-overeenkomst een vast honorarium danwel een fee overeenkomen. De fee bestaat uit een aantal % van het bruto-jaarsalaris incl. vakantiegeld van de kandidaat, plus vaste bonussen. Deze tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.Eventuele kostenramingen met betrekking tot additionele kosten zijn exclusief BTW.
ARTIKEL 10 Er ontstaat voor de opdrachtgever een betalingsverplichting inzake artikel 9, zodra opdrachtgever met de geworven kandidaat schriftelijk danwel mondeling een arbeidsovereenkomst aangaat, danwel de kandidaat werkzaamheden voor de opdrachtgever laat verrichten. Zulks geldt ook voor door opdrachtgever zelf geïdentificeerde kandidaten, waarvoor opdrachtgever Autotarget om bemiddeling is verzocht.
ARTIKEL 11 Wanneer de opdrachtgever een door Autotarget geïntroduceerde kandidaat na introductie op zijn eigen danwel andere vestiging in dienst neemt, is opdrachtgever de alvorens introductie overeengekomen fee aan Autotarget verschuldigd.
ARTIKEL 12 Autotarget hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 3 % verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen vorderingen van Autotarget en verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
ARTIKEL 13 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, buiten rechte voor rekening, van de opdrachtgever.
ARTIKEL 14 Autotarget kan zich in voorkomende gevallen beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Autotarget geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autotarget niet in staat blijkt haar verplichtingen na te komen. Indien Autotarget bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Hieronder vallen bv. additionele kosten als advertentiekosten en/of kosten van psychologisch onderzoek.
ARTIKEL 15 Autotarget mag in het kader van een opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan haar opdrachtgever. Onder geen voorwaarde zal Autotarget activiteiten verrichten op het gebied van tweezijdige bemiddeling.
ARTIKEL 16 Autotarget zal in het kader van een wervings- en selectieopdracht de betreffende vacature ten behoeve van de opdrachtgever in de vorm van een functieprofiel schriftelijk vastleggen waarbij in ieder geval de inhoud van de functie, het profiel van de kandidaat, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht geplaatst wordt en diverse beoordelingscriteria aan de hand waarmee met de kandidaat gesproken wordt, aan de orde komen.
ARTIKEL 17 Alle door Autotarget verstrekte stukken, rapporten en/of adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Autotarget worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Autotarget behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
ARTIKEL 18 Autotarget zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Autotarget mag geen informatie geven, waarvan zij weet of kan vermoeden, dat die onjuist of misleidend is.
Hetzelfde geldt voor opdachtgever. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
ARTIKEL 19 Autotarget zal ervoor zordragen, dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van een opdracht, is niet toegestaan.
ARTIKEL 20 Autotarget zal de kandidaat voldoende en juiste informatie verstrekken over: de vacature, de procedure, en de arbeidsorganisatie, de informatie die de arbeidsorganisatie van derden verkrijgt en de redenen van een eventuele afwijzing. De aan kandidaten gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie.Het recht op vertrouwelijke behandeling betreft het in beperkte kring behandelen van de persoonlijke gegevens van de kandidaat.
ARTIKEL 21 Autotarget zal zich ervan onthouden medewerkers van een opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van zo’n medewerker zelf is uitgegaan en door de betreffende medewerker is bevestigd en waarvoor Autotarget het schriftelijke bewijs heeft.Deze regel is van kracht voor ten minste 12 maanden na het beëindigen van de laatste opdracht voor de opdrachtgever.
ARTIKEL 22 Autotarget zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene bewaren en deze slechts aan derden ter beschikking stellen na verkregen toestemminig van de betrokkene in het kader van de opdracht. Autotarget dient erop toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat op strikt vertrouwelijke wijze omgaat met betrokken informatie.
ARTIKEL 23 Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Autotarget gaat er daarbij vanuit, dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
ARTIKEL 24 Autotarget zal zich bij de beoordeling van kandidaten, ook die welke door de opdrachtgever zelf werden geïdentificeerd, onpartijdig opstellen.
ARTIKEL 25 Wordt de arbeidsovereenkomst met een door Autotarget geplaatste kandidaat binnen 2 maanden na aanvang beëindigd, dan zal Autotarget zonder kosten voor de opdrachtgever voor de wederom ontstane vacature opnieuw een gekwalificeerde kandidaat presenteren voor zover de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan Autotarget te verwijten is. Dit onder voorwaarde dat de door Autotarget reeds ingediende declaraties volledig zijn betaald en dat zowel opdrachtgever als betreffende medewerker de beëindiging van het dienstverband volledig motiveert. Ook kan worden overgegaan tot terugbetaling van 50% van de reeds voldane fee.
ARTIKEL 26 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; Autotarget sluit elke aansprakelijkheid uit voor gevolgen van het handelen of nalaten-daaronder begrepen gevolgschade- van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
Schrijf je direct in
Ben je kandidaat en geïnteresseerd in een job via AutoTarget? Klik dan op de knop hieronder om je in te schrijven.

Schrijf je direct in
Meer info

Bent u opdrachtgever en wilt u meer te weten komen over de manier van werken van AutoTarget? Klik dan op de knop hieronder.

Lees meer